Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони:
Европа инвестира в селските райони

#