European settlement fund for the development of the rocky region: Europe invests in Selsky region

#
#

Свикване на ОС (27.06.2024)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на УС на „МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Общо събрание, което ще се проведе на 27.06.2024 г. от 10.00 часа в офиса на “МИГ Поморие”, гр. Поморие, ул. „Цар Калоян“ №1, при следния дневен ред:

т. 1 “Вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“;

т. 2 “Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на Стратегия за ВОМР по Споразумение №РД50-10/25.01.2017 г.“;

т. 3 „Разни”.

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”