European settlement fund for the development of the rocky region: Europe invests in Selsky region

#
#

Свикване на ОС (19.04.2024 г.)

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В качеството ми на Председател на Управителния съвет на СНЦ “МИГ Поморие”, на основание чл. 34 от Устава на Сдружението, свиквам Oбщо събрание, което ще се проведе на 19.04.2024 г. от 10.00 часа в офисa на МИГ Поморие, на адрес: ул. „Цар Калоян“ № 1, гр. Поморие при следния дневен ред:

1.  Вземане на решение за промяна в Стратегията за ВОМР на СНЦ „МИГ Поморие“, свързана с промяна в крайния срок за изпълнение на проектите към СВОМР;

2. Упълномощаване на Председателя на колективния управителен орган на СНЦ „МИГ Поморие“ да подаде заявление за промяна на Стратегия за ВОМР по Споразумение № РД50-10/25.01.2017 г. по отношение на промяна в крайния срок за изпълнение на проектите към СВОМР, съгласно чл. 39, ал.1, т.1 от НАРЕДБА № 22 от 14.12.2015 г. за прилагане на подмярка 19.2 „Прилагане на операции в рамките на стратегии за Водено от общностите местно развитие" на мярка 19 „Водено от общностите местно развитие" от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г.

3. Разни.

С уважение,

Иван Алексиев

Председател на УС на СНЦ “МИГ Поморие”