#
#

Предстои изграждане на иновативна система

В изпълнение на Договор за безвъзмездна финансова помощ № РД50-206 от 31.10.2023 г. по проект на Сдружение МИГ Поморие - INNRETE "Полюси на иновации в селските общности" по подмярка 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“ от мярка 19 „Водено от общностите местно развитие” от ПРСР 2014 – 2020 г., беше сключен договор с избрания изпълнител по реда на ЗОП за „Доставка на системи за видеонаблюдение и оборудване на зала за видеонаблюдение“.

Дейността включва изграждането на система за автономно осветление и наблюдение на обекти с културно и историческо значение, както и популяризиране на културни събития, традиции и обичаи на територията на Община Поморие. Ще се популяризират и обекти, изградени по проекти на МИГ Поморие, като опазването и сигурността на тези обекти и събития е друга функционалност на тази иновативна система.  

Предвижда се доставка и въвеждане в експлоатация на 9 броя системи за видеонаблюдение на различни локации на територията на МИГ Поморие. Системата ще обединява и вече изградени на места такива, като информацията ще е налична, както на сайта на Сдружението, така и на туристическия сайт на Община Поморие.